Code of Ethics

ЕТИЧКИ КОДЕКС

Еден од основните принципи за работа на Агенцијата за електронски комуникации е етиката. Сите вработени во Агенцијата се обврзани да го почитуваат воспоставениот етички код во однос на професијата и на општеството. Овој етички кодекс е базиран на четири основни постулати, кои Агенцијата сака да ги промовира преку овој настан, како вредности врз кои треба да се градат младите професионалци, и истите се имплементирани во основата на натпреварот и сите поврзани активности. Агенцијата за електронски комуникации очекува и бара од учесниците и соработниците за овој натпревар да ги почитуваат основните етички постулати наведени подолу во овој текст. Во случај на не почитување на етичкиот кодекс, Агенцијата за електронски комуникации го задржува правото во случај на повреда на етичкиот кодекс, за дисквалификација на учесник илои прекин а соработка со органзииции и поединци кои не се придржува до барањата наведени во овој документ. Овие столбови се:

© 2021 Silensec - All rights reserved